Styrelsemöte för RFSL Sjuhärad

/Styrelsemöte för RFSL Sjuhärad
Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

(English below)

Styrelsen för RFSL Sjuhärad har möte.

Medlemmar som vill medverka är välkomna under den första timman då vi tar upp ämnen som inte gäller särskilda frågor, där styrelsen behöver sammanträda enskilt. Om du som medlem vill vara med: anmäl ditt intresse samt dina frågor minst 7 dagar innan mötet till stina@boras.rfsl.se.

På dagordningen står, i korthet:

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av sekreterare och justerare

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Kort genomgång av föregående protokoll

§ 5 Medlemmars frågor

§ 6 Verksamhetsrapport – diskussionspunkter

– Ekonomi

– Personalstatus

– Arbetsbelastning

– Kommunikation – internt

– Kommunikation – externt

Projekt och verksamheter (Pride, Checkpoint, Skolinformation, Övriga utbildningar, Newcomers, Ungdomsverksamhet, 35+, Glamour, Transverksamhet, Samarbeten/arrangemang utanför våra lokaler, Öppen verksamhet, Peer to peer)

§ 7 Förslag och utveckling, beslutspunkter, interna frågor

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Mötets avslutande

<> <> <> <> <> <> <> <> <>

Meeting of the Board of RFSL Sjuhärad.

Members wishing to participate are welcome during the first hour. If you as a member want to join: report your interest and your questions at least 7 days before the meeting to stina@boras.rfsl.se.


On the agenda, briefly:

§ 1 The meeting is opened

§ 2 Choice of secretary and adjuster

§ 3 The agenda is approved

§ 4 Brief review of the previous protocol

§ 5 Members’ questions

§ 6 Activity Report – Discussion Points

– Economics

– Staff status

– Workload

– Communication – internally

– Communication – External

Projects and Activities (Pride, Checkpoint, School Information, Other Educations, Newcomers, Youth Activities, 35+, Glamor, Transaction, Collaborations / Events Outside Our Premises, Open Meetings, Peer to Peer)

§ 7 Proposals and developments, points of decision, internal issues

§ 8 Other matters

§ 9 Meeting ends