Så minns vi, finns vi <> SISTA DAGEN – LAST DAY <> As we remember, we exist

/Så minns vi, finns vi <> SISTA DAGEN – LAST DAY <> As we remember, we exist
Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

(english below)

Så minns vi, finns vi – om hbtq, nazism & rasism

> Sista dagen att se utställningen, för den här gången. Håll utkik för kommande utställningstillfällen <

Vi vet att nazismen attackerade, tillfångatog, dödade och försökte “bota” homosexuella personer under 30- och 40-talen i Europa. Vi vet också att rasismen och nazismen, homofobin och transfobin dödar, hotar och fängslar många personer än i dag – i Sverige och runtom i världen.

I samband med uppmärksammandet av Förintelsen minnesdag på Kulturhuset i Borås hälsar vi er välkomna till en utställning där personliga porträtt och vittnesmål möter fakta och historiska berättelser. Invigning sker den 25 januari klockan 17.30, Kulturchef Eva-Lotta Franzén inviger. Utställningen finns sedan på plats till 11 februari. (Programmet för dagen börjar redan 13.00, läs hela programmet på Borås Stads hemsida och läs mer om Förintelsens minnesdag på Levande Historias hemsida.)

I utställningen möter vi dels hbtq-personer och allierade som delar med sig av erfarenheter, reflektioner och vittnesmål kring hur nazistiska tankesätt eller rasistiska strukturer påverkar oss, här, idag. Och dels en presentation med fakta och historiska berättelser från förintelsens tid.

Så minns vi, finns vi kan ses som en inblick i nazismens och rasismens historiska såväl som nutida slag mot hbtq-personer, men också som en manifestation i visuell form. Vi samlas för att understryka allas lika värde och vill belysa att den människosyn som fanns under förintelsen fortfarande lever kvar – på tydliga såväl som subtila sätt – både lokalt och globalt. Så minns vi, finns vi är en påminnelse om att vi tillsammans måste arbeta för att nazismens och rasismens hot och hat mot människor som bryter normer kan och måste pratas om, ageras mot och hindras.

Så minns vi, finns vi är ett projekt som drivs inom RFSL Borås Sjuhärad och föreningens Newcomers-verksamhet. Till grund för foton och text i de personliga porträtten ligger intervjuer och samtal med hbtq-personer och allierade som reflekterar kring, berörs av och ser homofobi, transfobi, rasism och nazism i sin vardag.

För projektledning står Amina Ndinda Mutunga och Stina Nilss. För fotografering står Dima Logvinenko och Viktor Andersson. För research och historiska berättelser står HALIB Pride. Grafisk form har gjorts av Marie-Louise Weise och Stina Nilss. Projektet genomförs inom RFSL Newcomers Borås Sjuhärad och HALIB Pride i samarbete med Kulturförvaltningen Borås.

<> <> <> <> <> <> <> <>

As we remember, we exist – about lgbtq, nazism & racism

> Last day to se the exhibition, for this time. Keep an eye open for future exhibition places <

We know that the Nazism attacked, captured, killed and tried to ”cure” homosexuals during the 30’s and 40’s in Europe. We also know that racism and Nazism, homophobia and transfobia kill, threaten and imprison many people today – in Sweden and around the world.

In connection to the attention of the Holocaust Memorial Day at the Culture House (Kulturhuset) in Borås, we welcome you to an exhibition where personal portraits and testimonies meet facts and historical stories. The opening will take place on January 25th, from 4.00 pm. The exhibition will then be available until February 11th. (The program starts already at 13.00, read the whole program on Borås City webpage and read more about the Memorial Day on ”Levande Historia” webpage.)

In the exhibition we meet lgbtq people and allies who share experiences, reflections and testimonies about how Nazi mindset and racist structures affect us, here, today. The exhibition also includes one part with facts and historical stories from the time of the Holocaust.

As we remember, we exist can be seen as a insight into the historical as well as today’s threats against lgbtq people, but also as a manifestation, presented in visual form. We gather to underline everyone’s equal value and want to highlight that the perception of human beings that grew before and during the Holocaust is still alive – in obvious and more hidden ways – local as well as global. As we remember, we exist is a reminder that we, together, have to work hard for making it possible to talk about, take action against and stop the hatred and threat that nazism and racism is to human beings who break norms.

As we remember, we exist is a project made within RFSL Borås Sjuhärad and the Newcomers group. As a ground for photos and texts in the personal portraits lays interviews and talks with lgbtq people and allies who reflects around and is affected by homophobia, transphobia, racism and nazism in their life.

Project management: Amina Ndinda Mutunga and Stina Nilss. Photography: Dima Logvinenko and Viktor Andersson. Research and historical stories: HALIB Pride. Grafic design: Marie-Louise Weise & Stina Nilss. The project is made within RFSL Newcomers Borås Sjuhärad and HALIB Pride in collaboration with Borås Cultural Administration.