Club Glamour 2018-04-15T19:31:41+00:00

club glamour

Club Glamour

English below.

Club Glamour är RFSL Sjuhärads egna nattklubb. Syftet med denna nattklubb är att den skall vara en plats där alla människor skall kunna mötas och vara sig själva. Platsen är främst riktad till HBTQIA-personer men självklart är alla medlemmar välkomna. Vi jobbar hårt på att nattklubben skall vara en inkluderande mötesplats fri från all form av diskriminering, fördomar och exkludering. Vår förhoppning är att ni besökare vill hjälpa oss att se till att Club Glamour förblir en sådan plats.

Med förutsättning att några av våra RFSL medlemmar har möjlighet att arbeta som klubbansvarig har Club Glamour öppet under första lördagskvällen varje månad under tiderna 22.00 till 02.00. Varje festkväll har sitt eget tema, mer om det kommer att stå i kalendariet på respektive dag.
Under sommarperioden har vi istället öppet under torsdagskvällar. Vi håller till på RFSL Sjuhärads lokaler, Magasingatan 1 Borås. Givetvis serverar vi alkoholfritt såväl som alkohol.

För att besöka Club Glamour måste du vara medlem i RFSL och ha fyllt 18 år. Detta för att vi serverar alkohol och följer de lagar och regler som gäller för detta. Vårt alkoholtillstånd baserar sig på slutet sällskap så därför har vi ett absolut medlemskrav.

Följ gärna RFSL Sjuhärads hemsida och facebooksida för mer information och öppettider.

Öppettider: Lördagar (torsdagar under somrarna) kl. 22.00 – 02.00
Besöksadress: Magasinsgatan 1, 504 35 Borås
Åldersgräns: 18 år

Varmt välkomna!

 

Club Glamor is RFSL Sjuhärad’s own night club. The purpose of this nightclub is that it should be a place where all people can meet and be themselves. The site is mainly aimed at HBTQIA people but of course everyone is welcome. We are working hard for the night club to be an inclusive meeting place free from all forms of discrimination, prejudices and exclusion. Our hope is that you will want to help us ensure that Club Glamor remains such a place.

Provided that some of our RFSL members have the opportunity to work as club managers, Club Glamor is open on the first Saturday night every month during the hours from 22:00 to 02:00. Each festive night has its own theme, more if it will be in the calendar on each day.
During the summer, we are open on Thursday evenings. We are at RFSL Sjuhärad’s house, Magasingatan 1 Borås. Of course, we serve alcohol-free drinks as well as alcohol.

To visit Club Glamor, one must be a member of RFSL and have reached the age of 18 years. This because we serve alcohol and comply with the laws and regulations that apply to this. Our alcohol license is based on the memberships, so we have an absolute membership requirement.

Please follow RFSL Sjuhärad’s website and facebook page for more information and opening hours.

Opening hours: Saturdays (Thursdays during the summer) at. 22:00 – 02:00
Visiting address: Magasinsgatan 1, 504 35 Borås
Age limit: 18 years

Warm welcome!

[mgl_instagram_user number=”12″ cols=”6″ skin=”whiteslide” pagination=”false” cache=”3600″ cut_text=”80″ username=”rfslboras”]