Årsmöte RFSL Borås 2016.

Kallelse till årsmöte 2016.
Hej alla! Den 5/3 klockan 18:00 är det årsmöte i RFSL Borås lokaler på magasinsgatan 1. Årsmötet är vår organisations högst beslutande organ och är då ni har er chans att komma med förslag på hur föreningen ska fortsätta jobba. Önskar ni skicka in motioner till styrelsen för Borås behöver dom skickas in senast 4:a veckor före årsmötet. Handlingarna kommer finnas tillgängliga 2 veckor innan årsmötet.

Välkomna!

 

Dagordning:

1 Årsmötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4 Val av årsmötespresidium
5 Mötesordförande
6 Mötessekreterare
7 Val av protokolljusterare
8 Val av rösträknare
9 Fastställande av dagordningen
10 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
11 Revisorernas berättelse
12 Fastställande av resultat- och balansräkning
13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
14 Propositioner
15 Motioner
16 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

17 Val:
• Styrelse
• Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
• Ordförande
• Kassör
18 Övriga ordinarie ledamöter

• Ersättare
• Kongressombud
• Valberedning
• Revisorer
19 Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
20 Mötets avslutande.

Med vänliga hälsningar
Oscar Undevall
Ordförande RFSL Borås

By | 2016-01-24T10:09:11+00:00 januari 24th, 2016|Uncategorized|0 Comments